Nová zelená úsporám – výměna zdrojů tepla v rodinných domech – o zdrojích tepla

Aktuality
27.10.2021
Odpovědi na otázky, jaké neekologické zdroje tepla je možné vyměnit s dotační podporou z programu Nová zelená úsporám, a jaké nové zdroje tepla lze instalovat jako náhradu za ně.

V rámci programu Nová zelená úsporám (NZÚ) je mimo jiné podporována také výměna stávajících neekologických zdrojů tepla v rodinných domech a v objektech určených pro rodinnou rekreaci s evidovaným trvalým bydlením. Definice rodinného domu musí být naplněna pro budovu v tzv. navrhovaném stavu (tj. po dokončení realizace výměny zdroje tepla) a následně po celou dobu udržitelnosti. V případě, kdy budova ve stávajícím stavu neplní definici rodinného domu, je možné poskytnout podporu pouze v případě, že před započetím realizace opatření budova plnila účel vyžadující vytápění během celého otopného období v její převážné části, a že celková energeticky vztažná plocha budovy v navrhovaném stavu nepřekročila 350 m2.

Zdroje tepla, jejichž výměna je podporována

Poskytována je podpora na pořízení a instalaci nového hlavního zdroje tepla na vytápění (včetně příslušenství a zapojení do otopné soustavy) v případě, že je provedena výměna za stávající neekologický hlavní zdroj tepla na vytápění.

Jako hlavní zdroj tepla pro vytápění je definován zdroj, který zajišťuje největší podíl dodávky tepla pro vytápění budovy za celý rok vzhledem ke všem případným ostatním zdrojům a je pro tento účel přiměřeně dimenzován. V případě navrhovaných zdrojů musí jeho jmenovitý výkon krýt minimálně 60 % tepelné ztráty budovy. Pro novostavby (do 2 let od dokončení) je hlavní zdroj určen v platném průkazu energetické náročnosti předloženém ve stavebním řízení.

Podporována je výměna:

  • Kotle na pevná paliva, nižší než 3. třídy dle ČSN EN 303-5:2013, žádost o tuto podporu musí být podána do 1. 9. 2022 (později přijaté žádosti nemohou být kladně vyřízeny)
  • Lokálního topidla na pevná paliva, sloužícího společně jako hlavní zdroj tepla pro vytápění
  • Kotle na topné oleje
  • Elektrického vytápění

Pozor na omezení

Kotle a topidla na pevná paliva a kotle na topné oleje lze zaměnit za libovolný z níže uvedených podporovaných nových zdrojů tepla. Elektrické vytápění lze zaměnit pouze za tepelné čerpadlo s elektrickým pohonem.

Podporované nové zdroje tepla a SVT

Všechny nové zdroje tepla (s výjimkou napojení na soustavu zásobování teplem) musí plnit základní zákonné podmínky pro uvedení na trh, kterými jsou především Nařízení Komise (EU) o ekodesignu (NK) pro jednotlivé zdroje tepla.

Podmínkou pro poskytnutí dotace na konkrétní nový zdroj tepla není jeho zapsání do „Seznamu výrobků a technologií“ (SVT). U zdrojů, které nejsou zapsány do SVT ovšem žadatel o dotaci musí doložit dokumenty dokazující, že instalovaný zdroj plní požadované technické požadavky.

Kotle na biomasu

Podporovány jsou pouze teplovodní kotle určené výhradně ke spalování dřevní biomasy. Podpora se netýká tzv. kombinovaných kotlů, které umožňují vedle spalování dřevní biomasy také spalování uhlí, popřípadě nedřevní biomasy.

U kotlů s ručním přikládáním je vyžadováno současné užití zásobníku tepla o minimálním objemu 55 l/kW instalovaného výkonu kotle (včetně zásobníku teplé vody, pokud je kotlem ohříván). Objem zásobníku tepla lze stanovit též výpočtem dle ČSN EN 303-5. Nejmenší objem zásobníku je minimálně 300 litrů, a to i v případech, kdy zásobník není dle této normy požadován. Objem zásobníku je součet objemů všech kapalin uvnitř zásobníku tepla, tj. včetně případných objemů vnořených výměníků tepla či zásobníků teplé vody.

Kotle na biomasu musí mít minimální třídu energetické účinnosti A+ a musí plnit technické požadavky na ekodesign dle NK 2015/1189.

Sezónní zásobník pelet pro peletový kotel

V případě, že je současně s peletovým kotlem instalován také sezónní zásobník pelet, lze na jeho instalaci čerpat bonus 20 tis. Kč. Zásobník ovšem nelze dotovat samostatně, ale pouze jako součást instalace nového peletového kotle. Dotace má podpořit „bezobalovou“ distribuci pelet cisternami.

Peletová lokální topidla – teplovzdušná i teplovodní

Podporována jsou pouze lokální topidla s uzavřenou spalovací komorou určená výhradně ke spalování dřevní biomasy se samočinnou dodávkou paliva. Podobně jako u kotlů na biomasu se podpora netýká tzv. kombinovaných topidel, které umožňují vedle spalování dřevní biomasy také spalování uhlí, popřípadě nedřevní biomasy.

Navrhovaný zdroj (zdroje) musí umožňovat přímé nebo nepřímé vytápění všech obytných místností v rodinném domě.

Instalace topidla bez teplovodního výměníku je podporována pouze v případech, kdy dům ve stávajícím ani navrhovaném stavu nemá teplovodní otopnou soustavu.

Teplovzdušná peletová topidla musí mít minimálně třídu A+, teplovodní topidla pak třídu A++. Oba typy topidel musí plnit technické požadavky na ekodesign dle NK 2015/1185.

Tepelná čerpadla

Podporována jsou TČ s elektrickým i plynovým pohonem v provedení vzduch-voda, země-voda, voda-voda a vzduch-vzduch. U TČ vzduch-vzduch platí podpora pro jednotky do 12 kW chladícího výkonu a jejich instalace je podporována pouze v případech, kdy dům v navrhovaném stavu nemá provozuschopnou teplovodní otopnou soustavu s jiným zdrojem tepla. Systém vytápění s TČ vzduch-vzduch musí současně zajistit přímé vytápění všech obytných místností v domě.

V případě tepelných čerpadel umožňujících kombinování venkovní jednotky s různými vnitřními, jsou podporovány pouze ty varianty kombinací, pro něž je k dispozici certifikace dle Nařízení Komise (EU) 813/2015.

Všechny typy TČ musí mít minimální třídu energetické účinnosti A++. Teplovodní TČ musí plnit technické požadavky na ekodesign dle NK 813/2015, teplovzdušná TČ požadavky na ekodesign dle NK 206/2012.

U instalací TČ lze čerpat bonusy za případnou přípravu teplé vody tímto zdrojem (+20 tis. Kč), popřípadě za kombinaci přípravy teplé vody a napojení na fotovoltaický systém (+60 tis. Kč). Je podporována kombinace TČ a stávajícího či nového fotovoltaického systému, který splňuje stejné požadavky na instalaci, jako fotovoltaické systémy podporující efektivní využívání tepelného čerpadla z podoblasti podpory „C.3 – FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY“, a to včetně objemu a způsobu ohřevu akumulačních nádrží, řízení výkonu tepelného čerpadla a regulace.

Plynové kondenzační kotle

V případě instalace nového plynového kondenzačního kotle je požadován požadavek na minimální energetickou účinnost třídy A a technické požadavky na ekodesign dle NK 813/2015.

Napojení na soustavu zásobování teplem

Podpora se poskytuje pouze na připojení k účinné soustavě zásobování tepelnou energií a dalším soustavám zásobování teplem, které splňují podíl využití obnovitelných zdrojů energie vyšší než 50 % nebo využívají odpadní teplo či kombinovanou výrobu elektřiny a tepla.

Jako účinnou soustavu zásobování tepelnou energií (ÚSZTE) je myšlena soustava zásobování tepelnou energií, do které bylo v předcházejícím kalendářním roce dodáno alespoň 50 % tepla z obnovitelných zdrojů, 50 % tepla z druhotných zdrojů, 75 % tepla z kombinované výroby tepla a elektřiny nebo 50 % tepla z kombinace uvedených možností. Viz zákon č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 2 písm. v). Seznam těchto soustav je zveřejňován Energetickým regulačním úřadem.

Podpora se poskytuje na zřízení rozvodu od hranice pozemku k předávací stanici, předávací stanice včetně případného ohřevu teplé vody a zařízení pro měření a regulaci.

Podporu lze poskytnout pouze v případech, kdy instalovaná zařízení a rozvody zůstávají po celou dobu udržitelnosti ve vlastnictví žadatele (nebo jiného spoluvlastníka rodinného domu).

Podpora se neposkytuje v případě, že výdaje spojené s pořízením a instalací byly hrazeny (i zpětně) třetím subjektem (tj. nikoliv žadatelem či jiným spoluvlastníkem rodinného domu).

Výše podpory podle jednotlivých zdrojů tepla

V programu NZÚ lze na výměnu zdroje tepla získat dotaci ve výši maximálně 50 % z uznatelných nákladů na pořízení a instalaci nového zdroje tepla, přičemž byly stanoveny také maximální hranice dotace pro jednotlivé typy těchto zdrojů tepla, které jsou uvedeny v tabulce.

ZDROJ TEPLAVÝŠE PODPORY v Kč
Kotel na dřevo s akumulací80 000
Automatický kotel na dřevní biomasu80 000
Peletový kotel a sezónní zásobník pelet100 000
Peletová kamna teplovzdušná30 000
Peletová kamna teplovodní45 000
Plynový kondenzační kotel35 000
Teplovodní TČ – jen vytápění80 000
Teplovodní TČ – vytápění i příprava TV100 000
Teplovodní TČ – vyt+TV+FV syst.140 000
Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch60 000
Napojení na CZT40 000

Tabulka: Zdroje tepla a maximální výše dotace na jejich instalaci

Realizace opatření v rodinných domech nacházejících se v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji je zvýhodněna zvýšením jednotkových podpor o 10 %.

Aktuality a novinky

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Následující volbou souhlasíte s využíváním cookies a použití údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy. Personalizaci a cílenou reklamu si můžete kdykoliv vypnout nebo upravit.

více informací & nastavení