Příjem žádostí o dotace pro rodinné domy se spouští 26. září 2023

Aktuality
26.9.2023
V úterý 26. září 2023 spustí Státní fond životního prostředí ČR příjem žádostí o dotace pro oblast rodinných domů.

Standardní Nová zelená úsporám  podpoří celkové i dílčí renovace stávajících rodinných domů a výstavbu domů v nejúspornějším energetickém standardu. Zájemci mohou požádat o finanční příspěvek na zateplení, výměnu zdrojů tepla a instalaci obnovitelných zdrojů energie, systémy na efektivní využívání vody, zelenou střechu nebo dobíjecí stanici pro elektromobil. Dotace bude vyplacena po realizaci úsporných opatření a může pokrýt až polovinu způsobilých výdajů.

Podprogram Oprav dům po babičce nabídne čerpání dotace včetně bonusů předem všem žadatelům, kteří se rozhodnou pro komplexní zateplení. Realizaci zateplení pak mohou doplnit o další podporovaná opatření, i na ně získají dotační prostředky zálohově. Oprav dům po babičce má za cíl napomoct obnově starších domů a tím zabránit zabírání úrodné půdy na výstavbu a současně prostřednictvím bonusu ve výši 50 tisíc korun na každé nezaopatřené dítě podpořit rodiny s dětmi na jejich cestě ke kvalitnímu úspornému bydlení.

Zjistěte, kolik můžete získat na dotaci

Standardní výzva - Oblast C – ZDROJE ENERGIE

V případě novostaveb a opatření, s jejichž realizací bylo započato dříve než 3 roky po jejich řádném dokončení, mohou být podporována výhradně opatření, která nebyla započítána v průkazu energetické náročnosti budovy pro stavební řízení, popř. bude doloženo, že stavba plní bez navrhovaného opatření všechny pro ni platné požadavky dané zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Za započetí realizace je považována i úhrada zálohy na opatření.

 

Podoblast podpory C.1 – VÝMĚNA ZDROJŮ TEPLA

a) Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového hlavního zdroje tepla na vytápění ve stávajícím, řádně dokončeném rodinném domě, popř. vymezené bytové jednotce rodinného domu s případnou přípravou teplé vody včetně příslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy výměnou za stávající hlavní zdroj tepla na vytápění v následujících případech výměny:

 • kotlů na pevná paliva, nižší než 3. třídy dle ČSN EN 303-5 za některý ze zdrojů dle tabulky 6, žádost o tuto podporu musí být podána nejpozději do dne, který předchází dni zákazu provozu těchto kotlů dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (později přijaté žádosti nemohou být kladně vyřízeny)
 • lokálních topidel na pevná paliva, sloužících společně jako hlavní zdroj tepla pro vytápění, za některý ze zdrojů dle tabulky
 • elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem, popř. napojení na soustavu zásobování teplem
 • plynových kotlů a topidel stáří min. 20 let za tepelné čerpadlo při splnění podmínky dle odstavce b

b) Podpora na výměnu plynového vytápění je poskytována pouze pro rodinné domy, jejichž obálka budovy splňuje požadavky pro klasifikační třídu průměrného součinitele prostupu tepla v rozmezí A až D stanovenou dle vyhlášky č. 264/2020 Sb. nebo č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. Splnění klasifikační třídy není vyžadováno v případě památkově chráněných budov nebo kombinace s podporou na opatření v oblasti podpory A.

c) Nejsou podporovány výměny zdrojů ve stavbách, na jejichž výstavbu byla poskytnuta dotace v oblasti podpory B programů NZU a v rodinných domech nebo vymezených bytových jednotkách, kde byl v minulosti, nejdříve od 1. 1. 2009, zdroj podpořen z programů NZU, ze společných programů na podporu výměny kotlů (kraje a MŽP) nebo z kotlíkových dotací v rámci OPŽP 2014-2020 nebo 2021-2027, programu NZÚ-AMO či jiných veřejných prostředků.

d) Podporu nelze poskytnout, pokud je stavba napojena na soustavu zásobování tepelnou energií.

 

Výše podpory pro podoblasti C.1

Maximální výše podpory je stanovena fixní jednotkovou výší podpory na vybraný instalovaný zdroj.  

 

Podmínky pro podoblast C.1

Tepelná čerpadla

a) V případě tepelných čerpadel umožňujících kombinování vnější jednotky s různými vnitřními, jsou podporovány pouze ty varianty kombinací, pro něž je k dispozici certifikace dle výše uvedených požadavků. 

b) Instalace tepelných čerpadel vzduch-vzduch je podporována pouze v případech, kdy dům v navrhovaném stavu nemá provozuschopnou teplovodní otopnou soustavu s jiným zdrojem tepla.

c) Systém vytápění s tepelnými čerpadly vzduch-vzduch musí zajistit přímé vytápění všech obytných místností v domě nebo být zajištěna distribuce tepla do obytných místností tak, aby se jednalo o hlavní zdroj tepla pro vytápění.

d) Podporována jsou pouze tepelná čerpadla s elektrickým pohonem.

Podoblast podpory C.2 – PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového systému pro ohřev vody včetně jejich příslušenství a zapojení. 

Podporovány jsou následující systémy: 

 • solární ohřev vody
 • tepelné čerpadlo s elektrickým pohonem pro ohřev vody. 

 

O podporu v této oblasti nelze žádat, pokud již byla na stejný objekt poskytnuta nebo je poskytována:

 • jiná podpora v podoblasti C.2 – příprava teplé vody programů NZU
 • podpora na „tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému“ v podoblasti C.1 nebo na fotovoltaický systém s efektivním využitím tepelného čerpadla v podoblasti C.3 této nebo předešlé výzvy programu Nová zelená úsporám
 • podpora na solární systém s ohřevem vody, včetně fotovoltaických využívající přebytky výroby el. energie na ohřev vody v této nebo předchozích výzvách programů Nová zelená úsporám, Nová zelená úsporám 2013 a Zelená úsporám, popř. jiných dotačních programů, s výjimkou FV systémů s el. akumulátory.
 • podpora na novostavbu (oblast B) se solárním systémem pro ohřev vody v této nebo předchozích výzvách programů NZU.
 • podporu na instalaci tepelného čerpadla pro ohřev vody nelze poskytnout, pokud je nebo byla poskytnuta podpora na výměnu hlavního zdroje tepla na vytápění za „Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody“ v podoblasti C.1 programů NZU.
 • Podporu na instalaci zdroje tepla nebo solárního systému do budovy napojené na účinnou soustavu zásobování tepelnou energií (dále jen „ÚSZTE“) nebo soustavu zásobování tepelnou energií (dále jen „SZTE“), která využívá alespoň 50 % energie z obnovitelných zdrojů, je možné poskytnout pouze, pokud nedojde ke zhoršení její celkové průměrné roční účinnosti.

Výše podpory pro podoblasti C.2 

Maximální výše podpory je stanovena fixní jednotkovou výší podpory na vybraný instalovaný systém. 

 

Podmínky pro využití tepelného čerpadla pro ohřev vody - C.2 - TČ

a) Není podporována instalace tepelných čerpadel využívající odváděný vzduch z vytápěné části domu, ve které je instalován jiný systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla.

b) Podporována jsou tepelná čerpadla s elektrickým pohonem, která:

 • splňují požadavky platné na ekodesign dle nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů nebo nařízení Komise (EU) č. 814/2013.
 • splňují požadavky pro třídu energetické účinnosti A+ pro zatěžovací profil L nebo vyšší a průměrné klimatické podmínky dle Nařízení komise (EU) č. 812/2013, popř. Nařízení komise (EU) č. 811/2013. Pro čerpadla s ohřevem vody v externím zásobníku, u kterých výrobce neuvádí třídu energetické účinnosti ohřevu vody, se připouští jejich použití při splnění třídy energetické účinnosti A++ pro nízkoteplotní nebo středněteplotní aplikace dle Nařízení komise (EU) č. 811/2013. Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně dotací, neváhejte nás kontaktovat e-mailem dotace@pde.cz nebo tel. +420 731 812 613.

Aktuality a novinky

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Následující volbou souhlasíte s využíváním cookies a použití údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy. Personalizaci a cílenou reklamu si můžete kdykoliv vypnout nebo upravit.

více informací & nastavení